Vol 15, No 1 (2019)

Table of Contents

Editorial

Editor Jurnal Fitopatologi Indonesia
PDF
i

Articles

Emerensiana - Uge, sri sulandari, sedyo - hartono, susamto - somowiyarjo
1
Suryo Wiyono, Andika Septiana Suryaningsih, Ali Wafa, Efi Toding Tondok, Bonjok Istiaji, Hermanu Triwidodo, Widodo Widodo
9
Heri Ahmadi, Supramana Supramana, Mohamad Rahmad Suhartanto
16
Gayuh Rahayu, Widodo Widodo, Ni Putu Winda Mahasari
27
Nur Alfi Saryanah, Suryo Wiyono, Dadang Dadang
36